Pn.-Pt.: 9:00-17:00

+38 067 460 09 37

wieś Susli

ulica Suslivska, 50

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Warunki dostaw energii elektrycznej dla odbiorców z Otwartej Kompanii „Kruszarnia Kamienia Nowograd-Wołyński”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Warunki dostaw energii elektrycznej dla odbiorców z Otwartej Kompanii „Kruszarnia Kamienia Nowograd-Wołyński”

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Warunki dostawy energii elektrycznej do konsumenta

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do konsumenta odbywa się na podstawie umowy na dostawę energii elektrycznej do konsumenta przez wybranego odbiorcę, który uzyskał odpowiednią koncesję, po cenach bezpłatnych.

Przed zawarciem umowy z konsumentem na dostawę energii elektrycznej do konsumenta dostawca energii elektrycznej musi udzielić informacji o istotnych warunkach umowy oraz o dostępnych ofertach handlowych.

Warunkiem koniecznym dla dostawy energii elektrycznej do Konsumenta jest obecność Konsumenta zawarta w sposób określony z operatorem systemu umowa o świadczenie usług dystrybucji, na podstawie której Konsument nabywa prawo do świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Konsument przed zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej do konsumenta musi zapoznać się z warunkami dostawy energii elektrycznej, prawami i obowiązkami, wybrać odpowiednią ofertę handlową i wskazać ją we wniosku dołączonym do warunków umowy.
Oferta handlowa wybrana przez konsumenta stanowi załącznik do umowy zawieranej przez odpowiedniego dostawcę energii elektrycznej i konsumenta.

Początkiem dostawy energii elektrycznej do Konsumenta jest data wskazana we wniosku o przystąpienie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Cena energii elektrycznej jest ekonomicznie uzasadniona, przejrzysta i niedyskryminująca, co obejmuje w szczególności:
– cena zakupu energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej,
– cena (taryfa) za usługi dostawcy energii elektrycznej,
– ceny (taryfy) za usługi operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego i komercyjnego dostawcy usług księgowych zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie odpowiednich usług.

Płatność faktury Dostawcy wynikającej z Umowy dostawy musi być dokonana przez Konsumenta w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Konsumenta lub w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od określonej daty. w ofercie handlowej dotyczącej płatności z rachunku wystawionego przez Konsumenta.

Dostawca ma prawo zwrócić się do operatora systemu z żądaniem odłączenia obiektu Konsumenta od zasilania w przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków płatności wynikających z niniejszej Umowy, w tym harmonogramu spłaty zadłużenia. Zakończenie dostawy energii elektrycznej nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uregulowania wierzytelności Dostawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

Wznowienie dostaw energii elektrycznej do Konsumenta może być uzależnione od pełnej zapłaty Konsumenta za energię elektryczną zużytą na podstawie niniejszej Umowy lub Strony ustalą harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy oraz zwrot kosztów Dostawcy za zakończenie i wznowienie dostaw energii elektrycznej.

Jeżeli z inicjatywy Konsumenta zaistnieje konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej do obiektu Konsumenta w celu dokonania napraw, przebudowy lub ponownego wyposażenia technicznego itp. Konsument powinien skontaktować się z operatorem systemu.

Wszystkie spory między dostawcą a konsumentem są rozstrzygane w szybki, przejrzysty i uczciwy sposób na drodze ugody przedprocesowej. Dostawca rozpatruje pisemne i / lub otrzymane na adres dostawcy odwołania, reklamacje, roszczenia konsumenta iw ciągu miesiąca powiadamia pisemnie i / lub e-mailem o wyniku ich rozpatrzenia, chyba że przepisy dotyczące detalicznego rynku energii elektrycznej stanowią inaczej.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między dostawcą a konsumentem w drodze negocjacji, strony mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do regulatora lub jego podziału terytorialnego i / lub skierować spór do sądów gospodarczych Ukrainy. Rozstrzyganie sporów przez regulatora lub jego podział terytorialny odbywa się zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez regulatora.

Adres pocztowy i prawny: 11775, obwód żytomierski, rejon nowogradzko-wołyński, wieś Susli, ulica Suslivska, bldg. 50;

Adres biura obsługi klienta: 11775, obwód żytomierski, rejon nowogradzko-wołyński, wieś Susli, ulica Suslivska, bldg. 50;

Tel. Centrum Obsługi Klienta: +380674600937;

Tryb pracy centrum operacyjnego: Dni robocze: poniedziałek – piątek od 09:00 do 17:00, weekendy: sobota, niedziela.

Numer telefonu w przypadku odwołania konsumenta: +380674600937;

E-mail do otrzymywania e-maili od konsumentów: resisdent@ukr.net;

Osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie sporów: Dyrektor – Serhiy Oleksandrovych Mayatsky KONSUMENT MOŻE TAKŻE ZAWIADOMIĆ O ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO DLA POWYŻSZYCH SZCZEGÓLNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 – Ustawa Ukrainy „O Państwowej Komisji Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych” z 22 września 2016 r .;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17 – Uchwała Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej nr 1469 z dnia 27.12.2017 r. „W sprawie zatwierdzenia warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dostarczania energii elektrycznej do odbiorców”;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 – Ustawa Ukrainy „O rynku energii elektrycznej” (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 27-28, s.312);

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 – Uchwała Krajowej Komisji ds. Rynku Energii Elektrycznej Rozporządzenie nr 311 z dnia 14 marca 2018 r. „W sprawie zatwierdzenia Kodeksu rachunkowości handlowej energii elektrycznej”;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18 – Uchwała Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej nr 310 z dnia 14 marca 2018 r. „O zatwierdzeniu Kodeksu Systemów Dystrybucji”;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18 – Uchwała Krajowej Komisji ds. Rynku Energii nr 312 z 14 marca 2018 r. „W sprawie zatwierdzenia regulaminu detalicznego rynku energii elektrycznej”;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19 – Ustawa Ukrainy „O osobliwościach dostępu do informacji w dziedzinach energii elektrycznej, gazu ziemnego, zaopatrzenia w ciepło, scentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę, scentralizowanego zaopatrzenia w wodę pitną i kanalizacji” z 10 grudnia 2015 r. № 887-VIII /.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego:
– nie dotykaj przewodów wiszących lub leżących na ziemi. Pamiętaj, że śmiertelnie niebezpieczne jest nie tylko dotykanie, ale także zbliżanie się na odległość mniejszą niż 8 metrów do leżącego na ziemi przewodu – nie wspinaj się na dachy budynków, w których w pobliżu przebiegają przewody zasilające;
– nie organizuj parkowania pod nimi i nie rozpalaj ognia;
– nie wykonywać szkiców na przewodach linii napowietrznych (OHL) przewodów i innych obiektów; nie pozwalaj dzieciom bawić się bezpośrednio pod liniami napowietrznymi iw pobliżu podstacji;
– nie wypuszczaj „latawców” pod łodzią podwodną.
– nie dotykać metalowych przedłużek wsporników OHL i anten telewizyjnych, które mogą być pod napięciem w wyniku uszkodzenia przewodów OHL; – wystrzegać się przypadkowego zbliżenia się do przewodów linii elektroenergetycznych podczas prac pod OHL: budowa budynków i konstrukcji, załadunek i rozładunek, składowanie materiałów itp .; – pamiętaj, że nieumiejętna instalacja radia, anteny telewizyjnej, wykonywanie różnych prac przy liniach napowietrznych z podejściem do metalowych części linii transmisyjnej powoduje obrażenia elektryczne; – nieautoryzowana praca w instalacjach elektrycznych, które nie należą do Ciebie, samodzielne podłączenie do sieci zwykle powoduje porażenie prądem;
– nie zezwalać niewykwalifikowanym osobom na montaż nowych lub naprawę istniejących instalacji elektrycznych. Nieostrożne naprawy mogą prowadzić do obrażeń osób korzystających z tych instalacji elektrycznych;
– elektronarzędzie przenośne – źródło zwiększonego zagrożenia. Przed użyciem elektronarzędzia należy zapoznać się z wymaganiami Przepisów Bezpieczeństwa i instrukcji obsługi producenta; – sprzęt AGD, oprawy przenośne przeznaczone są do użytku wyłącznie w pomieszczeniach z podłogami nieprzewodzącymi prądu;
– Nigdy nie dotykaj odłączonych lub zdemontowanych przewodów zasilających dom. Nie używaj nawet izolowanych wejść do domów do innych celów, np. Jako liny do wieszania, suszenia ubrań itp.

Zapamiętaj! Najczęstsze wypadki mają miejsce podczas produkcji i użytkowania domowych przedłużaczy i urządzeń elektrycznych.

Warunki dostawy energii elektrycznej do konsumenta

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do konsumenta odbywa się na podstawie umowy na dostawę energii elektrycznej do konsumenta przez wybranego odbiorcę, który uzyskał odpowiednią koncesję, po cenach bezpłatnych.

Przed zawarciem umowy z konsumentem na dostawę energii elektrycznej do konsumenta dostawca energii elektrycznej musi udzielić informacji o istotnych warunkach umowy oraz o dostępnych ofertach handlowych.

Warunkiem koniecznym dla dostawy energii elektrycznej do Konsumenta jest obecność Konsumenta zawarta w sposób określony z operatorem systemu umowa o świadczenie usług dystrybucji, na podstawie której Konsument nabywa prawo do świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Konsument przed zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej do konsumenta musi zapoznać się z warunkami dostawy energii elektrycznej, prawami i obowiązkami, wybrać odpowiednią ofertę handlową i wskazać ją we wniosku dołączonym do warunków umowy.
Oferta handlowa wybrana przez konsumenta stanowi załącznik do umowy zawieranej przez odpowiedniego dostawcę energii elektrycznej i konsumenta.

Początkiem dostawy energii elektrycznej do Konsumenta jest data wskazana we wniosku o przystąpienie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Cena energii elektrycznej jest ekonomicznie uzasadniona, przejrzysta i niedyskryminująca, co obejmuje w szczególności:
– cena zakupu energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej,
– cena (taryfa) za usługi dostawcy energii elektrycznej,
– ceny (taryfy) za usługi operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego i komercyjnego dostawcy usług księgowych zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie odpowiednich usług.

Płatność faktury Dostawcy wynikającej z Umowy dostawy musi być dokonana przez Konsumenta w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Konsumenta lub w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od określonej daty. w ofercie handlowej dotyczącej płatności z rachunku wystawionego przez Konsumenta.

Dostawca ma prawo zwrócić się do operatora systemu z żądaniem odłączenia obiektu Konsumenta od zasilania w przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków płatności wynikających z niniejszej Umowy, w tym harmonogramu spłaty zadłużenia. Zakończenie dostawy energii elektrycznej nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uregulowania wierzytelności Dostawcy wynikającej z niniejszej Umowy.

Wznowienie dostaw energii elektrycznej do Konsumenta może być uzależnione od pełnej zapłaty Konsumenta za energię elektryczną zużytą na podstawie niniejszej Umowy lub Strony ustalą harmonogram spłaty zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy oraz zwrot kosztów Dostawcy za zakończenie i wznowienie dostaw energii elektrycznej.

Jeżeli z inicjatywy Konsumenta zaistnieje konieczność wstrzymania dostaw energii elektrycznej do obiektu Konsumenta w celu dokonania napraw, przebudowy lub ponownego wyposażenia technicznego itp. Konsument powinien skontaktować się z operatorem systemu.

Wszystkie spory między dostawcą a konsumentem są rozstrzygane w szybki, przejrzysty i uczciwy sposób na drodze ugody przedprocesowej. Dostawca rozpatruje pisemne i / lub otrzymane na adres dostawcy odwołania, reklamacje, roszczenia konsumenta iw ciągu miesiąca powiadamia pisemnie i / lub e-mailem o wyniku ich rozpatrzenia, chyba że przepisy dotyczące detalicznego rynku energii elektrycznej stanowią inaczej.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między dostawcą a konsumentem w drodze negocjacji, strony mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do regulatora lub jego podziału terytorialnego i / lub skierować spór do sądów gospodarczych Ukrainy. Rozstrzyganie sporów przez regulatora lub jego podział terytorialny odbywa się zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez regulatora.

Adres pocztowy i prawny: 11775, obwód żytomierski, rejon nowogradzko-wołyński, wieś Susli, ulica Suslivska, bldg. 50;

Adres biura obsługi klienta: 11775, obwód żytomierski, rejon nowogradzko-wołyński, wieś Susli, ulica Suslivska, bldg. 50;

Tel. Centrum Obsługi Klienta: +380674600937;

Tryb pracy centrum operacyjnego: Dni robocze: poniedziałek – piątek od 09:00 do 17:00, weekendy: sobota, niedziela.

Numer telefonu w przypadku odwołania konsumenta: +380674600937;

E-mail do otrzymywania e-maili od konsumentów: resisdent@ukr.net;

Osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie sporów: Dyrektor – Serhiy Oleksandrovych Mayatsky KONSUMENT MOŻE TAKŻE ZAWIADOMIĆ O ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO DLA POWYŻSZYCH SZCZEGÓLNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 – Ustawa Ukrainy „O Państwowej Komisji Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych” z 22 września 2016 r .;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17 – Uchwała Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej nr 1469 z dnia 27.12.2017 r. „W sprawie zatwierdzenia warunków koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dostarczania energii elektrycznej do odbiorców”;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 – Ustawa Ukrainy „O rynku energii elektrycznej” (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 27-28, s.312);

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 – Uchwała Krajowej Komisji ds. Rynku Energii Elektrycznej Rozporządzenie nr 311 z dnia 14 marca 2018 r. „W sprawie zatwierdzenia Kodeksu rachunkowości handlowej energii elektrycznej”;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18 – Uchwała Krajowej Komisji Regulacji Konkurencji Gospodarczej nr 310 z dnia 14 marca 2018 r. „O zatwierdzeniu Kodeksu Systemów Dystrybucji”;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18 – Uchwała Krajowej Komisji ds. Rynku Energii nr 312 z 14 marca 2018 r. „W sprawie zatwierdzenia regulaminu detalicznego rynku energii elektrycznej”;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-19 – Ustawa Ukrainy „O osobliwościach dostępu do informacji w dziedzinach energii elektrycznej, gazu ziemnego, zaopatrzenia w ciepło, scentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę, scentralizowanego zaopatrzenia w wodę pitną i kanalizacji” z 10 grudnia 2015 r. № 887-VIII /.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego:
– nie dotykaj przewodów wiszących lub leżących na ziemi. Pamiętaj, że śmiertelnie niebezpieczne jest nie tylko dotykanie, ale także zbliżanie się na odległość mniejszą niż 8 metrów do leżącego na ziemi przewodu – nie wspinaj się na dachy budynków, w których w pobliżu przebiegają przewody zasilające;
– nie organizuj parkowania pod nimi i nie rozpalaj ognia;
– nie wykonywać szkiców na przewodach linii napowietrznych (OHL) przewodów i innych obiektów; nie pozwalaj dzieciom bawić się bezpośrednio pod liniami napowietrznymi iw pobliżu podstacji;
– nie wypuszczaj „latawców” pod łodzią podwodną.
– nie dotykać metalowych przedłużek wsporników OHL i anten telewizyjnych, które mogą być pod napięciem w wyniku uszkodzenia przewodów OHL; – wystrzegać się przypadkowego zbliżenia się do przewodów linii elektroenergetycznych podczas prac pod OHL: budowa budynków i konstrukcji, załadunek i rozładunek, składowanie materiałów itp .; – pamiętaj, że nieumiejętna instalacja radia, anteny telewizyjnej, wykonywanie różnych prac przy liniach napowietrznych z podejściem do metalowych części linii transmisyjnej powoduje obrażenia elektryczne; – nieautoryzowana praca w instalacjach elektrycznych, które nie należą do Ciebie, samodzielne podłączenie do sieci zwykle powoduje porażenie prądem;
– nie zezwalać niewykwalifikowanym osobom na montaż nowych lub naprawę istniejących instalacji elektrycznych. Nieostrożne naprawy mogą prowadzić do obrażeń osób korzystających z tych instalacji elektrycznych;
– elektronarzędzie przenośne – źródło zwiększonego zagrożenia. Przed użyciem elektronarzędzia należy zapoznać się z wymaganiami Przepisów Bezpieczeństwa i instrukcji obsługi producenta; – sprzęt AGD, oprawy przenośne przeznaczone są do użytku wyłącznie w pomieszczeniach z podłogami nieprzewodzącymi prądu;
– Nigdy nie dotykaj odłączonych lub zdemontowanych przewodów zasilających dom. Nie używaj nawet izolowanych wejść do domów do innych celów, np. Jako liny do wieszania, suszenia ubrań itp.

Zapamiętaj! Najczęstsze wypadki mają miejsce podczas produkcji i użytkowania domowych przedłużaczy i urządzeń elektrycznych.

Kontrakt

Przykładowa umowa na dostawę energii elektrycznej do konsumenta oraz przykład wyjaśnienia rachunku dla konsumenta za zużytą energię elektryczną

Kontakty

Adres pocztowy i prawny przedsiębiorstwa: 11775, obwód żytomierski, rejon nowogradzko-wołyński, wieś Susli, ulica Suslivska, bldg. 50;

Centrum Obsługi Klienta: 11775, obwód żytomierski, rejon nowogradzko-wołyński, wieś Susli, ulica Suslivska, bldg. 50;

Sposób działania centrum obsługi klienta: Dni robocze: poniedziałek – piątek Godzina: od 09:00 do 17:00, Weekendy: sobota, niedziela

Kontakty dla konsumentów: +380674600937 resisdent@ukr.net